vitarian-1Informace zveřejněné na tomto webu nelze brát za lékařská doporučení. Společnost … neručí za správnost a úplnost informací uvedených na těchto webových stránkách a neposkytuje žádnou záruku při používání informací zde uvedenych na příslušný účel. Společnost

…. žádným způsobem neodpovídá za škodu, která vznikne používáním webových stránek jejím uživatelům či třetím osobám. Na obsah těchto stránek včetně jejich uspořádání se vztahuje ochrana podle autorského zákona. Zdraví je příliš cenné na to, aby bylo poškozováno jakýmikoliv nezodpovědnými pokusy.

Upozornění: Návštěva těchto stránek nemůže nahradit návštěvu lékaře. V akutních, chronických nebo nejasných příznaků lékař nutně hledat. Tato informace nenahrazuje diagnózu a léčbu lékaři.

Podmínky užívání webových stránek provozovaných na doméně www.vitarianstvi.cz

Čl. I. Obecná ustanovení

 1. Provozovatelem těchto internetových stránek je společnost …., Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 79367, (dále jen „Provozovatel“), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.
 2. Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu v jakékoli podobě, v jakémkoli zpracování, uspořádání či v jakémkoli souboru, který Provozovatel umísťuje na stránkách vitarianstvi.cz. Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat stránky jinak než pro vlastní potřebu uživatele (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele.
 3. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.vitarianstvi.cz (dále jen „Podmínky“). Internetové stránky www.vitarianstvi.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito Podmínkami.
 4. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:
 5. zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek, www.vitarianstvi.cz nebo je jinak zneužívat,
 6. zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů, využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
 7. vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů, pokoušet se získat přístup k těm částem stránek www.vitarianstvi.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
 8. šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

Čl. II. Omezení odpovědnosti Provozovatele

 1. Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek jdou zcela k tíži Uživatele a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek budou projednávány místně příslušnými soudy v České republice v souladu s platnými právními předpisy České republiky.
 2. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách.
 3. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.

ČL. III. Ochrana osobních údajů

 1. Přístup na stránky www.vitarianstvi.cz nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů. Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí.
 2. Osobní údaje jsou Provozovatelem zabezpečeny dle kriterií, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky je oprávněn Provozovatel kdykoliv změnit. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky jsou zveřejněny dnem 1. listopadu 2014 v Praze